RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 – RODO, informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe WIFAMA PREXER Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Niciarniana 45.
we wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z nami pod adresem e – mail wifama@wifama.com.pl.
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania działalności Spółki, w szczególności w zakresie realizacji czynności z zakresu produkcji wyrobów, obsługi procesów inwestycyjnych, wykonywania umów. Dane osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz na podstawie zgody;
kategorie danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adresy mailowe, numery identyfikacyjne;
odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa;
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
Twoje dane osobowe będą przechowywane do realizacji obsługi bieżącej działalności Spółki lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych;
posiadasz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
tam, gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą osobiście;
decyzje podejmowane wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.